มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

           22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดราชสิงขร กราบขอขอบพระคุณ พระครูสิริกาญจนาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิงขร (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก และนายธีระ มงคลเจริญลาภ ประธานฝ่ายฆารวาส ในการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้มีการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครูและนักเรียน ที่ศึกษานักธรรม และธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาในระดับนักธรรมตรีถึงระดับนักธรรมเอก ทั้งนี้การสอบนักธรรมจะทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ใน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป