มอบทุนสนับสนุนการศึกษาโดย ครอบครัวคุณแม่ไน้ แซ่ลิ้ม

        9 มีนาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  ข้าราชการครู และนักเรียน  ร่วมต้อนรับครอบครัวคุณแม่ไน้  แซ่ลิ้ม ได้มีความยินดีในการมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดราชสิงขร  เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการพัฒนาด้านการศึกษา  เห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ  จึงได้ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีและคนเก่ง มีศักยภาพสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ  โอกาสนี้ขอขอบคุณครอบครัวคุณแม่ไน้ แซ่ลิ้ม ที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร