มอบทุนการศึกษาโดย ตระกูลฉันทวานิช

        9 มีนาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  ข้าราชการครู และนักเรียน  ร่วมต้อนรับนายสมเกียรติ ฉันทวานิช พร้อมด้วยครอบครัว ตระกูลฉันทวานิช  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขรจำนวน 100 ทุน สำหรับนักเรียนที่เรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการเรียนค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน  เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนอย่างเท่าเทียมส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีและคนเก่ง มีศักยภาพสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ  โอกาสนี้ขอขอบคุณตระกูลฉันทวานิช ที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร  มา  ณ  โอกาสนี้