มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนวัดราชสิงขร

            2 กุมภาพันธ์ 2564 คุณครูนิตยา ยาเลส คุณซารีณา ศิริวรรณ และ คุณซารีฟา ศิริวรรณ ได้มอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนนักดนตรี วงโยธวาทิตของโรงเรียนวัดราชสิงขร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดราชสิงขร ครบรอบ 89 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนดังกล่าว โดย มุ่งหวังที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคน ดี เก่ง งาม ดั่งอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดราชสิงขร และเป็นขวัญ กำลังใจในการประกอบกิจกรรมด้านการเรียน การดนตรี วงโยธวาทิต ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โรงเรียน และตนเองต่อไป