พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

           6 มิถุนายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยมีนายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ร่วมในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้มีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 30 นาย เข้าร่วมอบรม ซึ่งกำหนดการอบรมดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน