พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563

8 ตุลาคม 2563 จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด พร้อมทั้งเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกยุวกาชาด