พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
6 กรกฎาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูวีระพันธ์ อ่อนเอื้อน และคุณครูปิยะมาศ นนศิริ ตัวแทนนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ณ หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ชั้น 2 เขตบางคอแหลม  สำนักงานเขตบางคอแหลม