พิธีปฏิญาณตน สวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด

      27 มกราคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ นำผู้กำกับยุวกาชาด และยุวกาชาด ดำเนินการกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนสวนสนาม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งกิจการยุวกาชาดไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์
วรพินิต เพื่อมุ่งหวังให้เด็กไทย เป็นคนดี มีใจเมตตากรุณา และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นรวมทั้งมีความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต