พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง

16 ตุลาคม 2563  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐินให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อน้อมถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  ณ พระอุโสถ  วัดราชสิงขร พระอารามหลวง แขวงวัดพระยาไกร  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การมหาชน)   เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์   โดยจ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร นำข้าราชการครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินในครั้งนี้