ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางคอแหลม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดราชสิงขร

           28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวัดราชสิงขร โดยความร่วมมือของ สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน และอาคารเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร ลอกท่อระบายน้ำในบริเวณโรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อความสวยงาม และถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดี สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้สอย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564