ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร เนื่องในกิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

          1 ธันวาคม 2563  นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตบางคอแหลม  ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร  โดยการต้อนรับของ นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการสถานศึษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร   โดยได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ อาทิเช่น งานด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  ด้านสุขาภิบาลโรงเรียน  การจราจรความปลอดภัยของนักเรียน  และความพร้อมในการจัดการศึกษา  ทั้งนี้ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563