ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร

        25 มีนาคม 2564 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้เข้าติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร สำนักงานเขตบางคอแหลม โดยนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตบางคอแหลม ในการนี้ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยมด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โครงการอาหารกลางวัน โภชนาการอาหาร ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณโรงเรียนวัดราชสิงขร