ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน

        1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมและคณะผู้ติดตาม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร โดยการต้อนรับของ นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร และคณะผู้บริหาร  โดย ได้ติดตามตรวจเยี่ยมความพร้อมชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทั้งนี้ได้พบปะนักเรียนและเน้นย้ำถึงการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันตนเอง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมทั้งได้ ตรวจเยี่ยมด้านสุขาภิบาล อาคารสถานที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ และโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนอีกด้วย