ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร

        3 กุมภาพันธ์ 2564  นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้ติดตาม  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร   โดยการต้อนรับของนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  โดยตรวจเยี่ยมด้านสภาพแวดล้อม  ด้านสุขาภิบาล การปรับปรุงภูมิทัศน์  พื้นที่สีเขียวในโรงเรียนโดยรอบโรงเรียน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน  ในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ของโรงเรียนวัดราชสิงขร