ปิดทำการเรียนการสอน On-site ในระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 7 – 16 มกราคม 2565

        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มีแนวโน้มของการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครอง

📌 โรงเรียนวัดราชสิงขรจึงขอปิดทำการเรียนการสอน On-site ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

📝 สอนในรูปแบบ On line

ตั้งแต่วันที่ 7 -16 มกราคม 2565

📝 กลับมาเปิดเรียนในรูปแบบ On-site อีกครั้งในวันที่ 17 มกราคม 2565

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ