ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

         1-12 พฤษภาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการมอบหมายให้ข้าราชการครู บุคลากร  และพนักงานอาคารสถานที่ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงบริบททั้งภายใน และภายนอกอาคารเรียน รวมทั้งบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อการจัดการบริบทแวดล้อมของสถานศึกษา ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางคอแหลม ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา โดยการสำรวจและฉีดพ่นหมอกควันให้กับโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด19)  โดนเน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะ และ ความปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อราชการอีกด้วย