ปรับปรุงจุดทำความสะอาด ล้างถาดอาหารนักเรียน

         1-20 พฤษภาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  ได้มอบหมายให้ดำเนินการปรับปรุงจุดบริการทำความสะอาดล้างถาดอาหารนักเรียน มุงหลังคาเพื่อป้องกันแสงแดด มีจุดคัดแยกเศษอาหาร ท่อน้ำทิ้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการล้างถาดอาหารของนักเรียนที่ถูกสุขลักษณะอนามัยในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการปรับปรุงอาคารสถานที่ในการเตรียมความในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564