ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

           21 มีนาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความพระพฤติและคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดีได้ โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน 2 ราย ดังนี้ 1) นางกุลธิดา   งามสง่า  2)  นางสาวดนิตา   ป้อมปักษา