ประเมินผลด้านการอ่าน ชั้น ป.1 และ ชั้น ป.2

       23 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตบางคอแหลม  และ  นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าทดสอบเพื่อประเมินผลด้านการอ่านของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อคัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง  และให้แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาด้านการอ่านของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น