ประเมินผลด้านการอ่านประจำเดือนกุมภาพันธ์

       22 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีระ  มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขรได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียน ที่ดำเนินการทดสอบการประจำเดือนกุมภาพันธ์  พุทธศักราช 2564  ซึ่งทดสอบการอ่านตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อวัดและประเมินผลความสามารถทางด้านการอ่าน คัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง ให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านที่ดียิ่งขึ้น