ประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

13-14  สิงหาคม 2563  นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย   ศึกษานิเทศก์   นายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม   จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนในการดำเนินการทดสอบวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน  ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  โดยทำการทดสอบการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้งนี้เป็นการประเมินผลพัฒนาการด้านการอ่านของนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางการในการปรับปรุง พัฒนา วิเคราะห์ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนรายบุคคล  และช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาด้านการอ่านให้มีพัฒนาการด้านการอ่านดียิ่งขึ้นต่อไป