ประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน

      18 ธันวาคม 2566 นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสโรชินี จิตกิจติจำรัส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ทดสอบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วยการทดสอบให้นักเรียนเล่าเรื่องที่สนใจหรือเรื่องที่ต้องการบอกเล่า โดยการต้อนรับของนางสาวอารีวรรณ เพชรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินทักษะไปพัฒนาต่อยอดด้านการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียนต่อไป