ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563

       7 เมษายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร รองผู้อำนวยการ   พร้อมด้วยข้าราชการครู ได้ให้การต้อนรับ จ่าสิบเอกสมเกียรติ  ดาสา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลานบุญ  และ นางสดใส  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน