ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

         19 มีนาคม 2564  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  ได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดราชสิงขร  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยได้พบปะให้กำลังใจคุณครูที่ดำเนินการกำกับการสอบ และนักเรียนทุกห้องที่ปฏิบัติการทดสอบในครั้งนี้   กรอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  มี 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ที่เน้นการประเมินภาคปฏิบัติ  เป็นการประเมินที่มุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด วินิจฉัยสิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคล เน้นนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการเรียนในปีการศึกษาต่อไป ครูผู้สอนสามารถนำผลการประเมินไปใช้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล