ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

     15 ธันวาคม 2563 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร   นางวทัญญู ลิ้มเจริญพรชัย ศึกษานิเทศก์ และนายปิยวัฒน์ สายแสง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการตรวจการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวน 2 ราย คือ  1) นางสาวเนตรนภา ชุวานนท์  2) นายสมาน ต๋าคำ