ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

         9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี มีคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีผู้รับการประเมิน คือ นางสาวธนพร พีขุนทด ทั้งนี้คณะกรรมการการประเมินได้ให้ข้อคิด แนวคิด ข้อเสนอแนะในการดำเนินชีวิต บนเส้นทางวิชาชีพครูให้กับผู้รับการประเมินในครั้งนี้ด้วย