ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

        9 ธันวาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร รองผู้อำนวยโรงเรียนวัดราชสิงขรและนางสาวนิตยา ยาเลส พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยง เป็นกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดราชสิงขรได้ โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน 11 คน กิจกรรมการประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล