ประชุมเตรียมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

      30 พฤศจิกายน 2563  นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขรพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ในการนี้ผู้บริหารได้พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ ในด้านความพร้อมในการเปิดภาคเรียน  ทั้งด้านวิชาการ  และความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ให้เรียบร้อยพร้อมต้อนรับเปิดเทอมใหม่  โอกาสนี้ได้ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ได้รายงานตัวเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร ในภาคเรียนที่ 2/2563  ทั้งนี้ผู้บริหารได้ให้กำลังใจ คณะครู และบุคลากร  แนะแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป