ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

           26 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนวัดราชสิงขร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยนางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  อนันต์วราพงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง พร้อมทั้งแนะนำคุณครูประจำชั้นและชี้แจงแนวทางนโยบายของสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณสมชาย สกุลวรธรรม กรรมการสถานศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลบุตรหลาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดราชสิงขร