ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

            21 พฤษภาคม 2566  โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  โดย นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  ประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขร โดยภายในกิจกรรมผู้บริหารสถานศึกษาได้แนะนำคณะครู บุคลากรและพูดคุยกับผู้ปกครองในประเด็นต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการศึกษา เพื่อแนะแนวทางนโยบายการจัดการศึกษาต่าง ๆ ของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และนโยบายของโรงเรียนที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณสมชาย สกุลวรธรรม กรรมการสถานศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลบุตรหลาน ทั้งนี้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้นตามห้องเรียนอีกด้วย