ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563

             5 ธันวาคม 2563  โรงเรียนวัดราชสิงขร ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  โดย นายธีระ  มงคลเจริญลาภ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร  ประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดราชสิงขร   โดยภายในกิจกรรมผู้บริหารสถานศึกษาได้แนะนำคณะครู บุคลากรและพูดคุยกับผู้ปกครองในประเด็นต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการศึกษา เพื่อแนะแนวทางนโยบายการจัดการศึกษาต่าง ๆ ของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และนโยบายของโรงเรียนที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียนในภาคเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ทั้งนี้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้นตามห้องเรียนอีกด้วย