ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดราชสิงขร

6 ตุลาคม 2563  โรงเรียนวัดราชสิงขร ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดราชสิงขร  โดย นายสมเกียรติ  ฉันทวานิช  ประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดราชสิงขร  ซึ่งมีวาระการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดราชสิงขรชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ   พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงาน ของมูลนิธิโรงเรียนวัดราชสิงขรต่อไป   นอกจากนี้ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีวาระการประชุมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  อภิปรายเกี่ยวกับด้านการจัดการศึกษา ในบริบทของโรงเรียนวัดราชสิงขร ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อีกด้วย