ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดราชสิงขร

        22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราชสิงขรและคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดราชสิงขร โดยมี นายสมเกียรติ เกียรติก่อสิน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอภิมุข ฉันทวานิช ประธานกรรมการมูลนิธิโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชสิงขร เพื่อร่วมวางแผนปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดราชสิงขรให้ก้าวหน้าต่อไป