ประกาศ เรื่อง หยุดเรียนวันที่ 16 – 18 พ.ย. 65

📣 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง หยุดเรียนวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565

🌟 ทางโรงเรียนวัดราชสิงขรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4ON ทุก ระดับชั้น

⏰ กลับมาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565