ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

📣 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง ประกาศผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

📆 กำหนดวันรายงานตัววันที่ 26 กันยายน 2565

⏰ เวลา 9.00 น.