ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

📆 รายงานตัววันที่ 1 พฤษภาคม 2566
⏰️ เวลา 8.30 – 12.00 น.

 

📚 เอกสารที่ต้องเตรียม (อย่างละ 2 ฉบับ)
🌟 สูติบัตรนักเรียน
🌟 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน , บิดา , มารดา
🌟 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน , บิดา , มารดา
🌟 เอกสาร ปพ.1

 

⛔️ เฉพาะนักเรียนชั้นม.1 เท่านั้น!!!!
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่รายงานตัวให้รอประกาศชั้นเรียนอีกครั้ง