ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนวัดราชสิงขร ปีการศึกษา 2565

📌 ให้ผู้ปกครองสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าร่วมไลน์ห้องเรียน สำหรับติดต่อกับครูประจำชั้น