ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาจีน

🎉 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาจีน

ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์

📆 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565

⏰ เวลา 13.00 น.