ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาจีน

📌 ประกาศโรงเรียนวัดราชสิงขร เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาจีน

ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบมารายงานตัวเพื่อสัมภาษณ์

📆 13 กันยายน 2566

⏰️ 13.00 น.