โรงเรียนวัดราชสิงขรประกาศชั้นเรียนและรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 (ยกเว้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอรายงานตัว)

ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมกลุ่มลายห้องเรียนตนเองเพื่อรับทราบข่าวสารจากโรงเรียนและครูประจำชั้นได้โดยตรง