ประกาศชั้นเรียนและรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

 ประกาศชั้นเรียนและรายชื่อนักเรียน  ปีการศึกษา 2564

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของห้องเรียนตนเอง
เพื่อรับทราบข่าวสารจากโรงเรียนและครูประจำชั้นได้โดยตรง

 

** หมายเหตุ**

การจัดห้องเรียนจัดให้มีการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19