บริการตัดผมฟรี สำหรับนักเรียน

         23-24 พฤศจิกายน 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร   ได้อำนวยความสะดวกสถานที่ในการให้บริการตัดผมสำหรับนักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) เพื่อให้นักเรียนได้ดูแลสุขภาพผมให้สะอาด เรียบร้อยเพื่อสุขอนามัย ที่ดีของนักเรียน และเป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในด้านค่าใช้จ่ายอีกด้วย