นิเทศ ติดตาม การประเมินโครงการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (LS)

21 มิถุนายน 2567 นางสาวอารีวรรณ  เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชสิงขร ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การประเมินโครงการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (LEARNING SCHOOL) ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) นางสาวปราณี  มาลีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตธนบุรี 2) นางสาวศศิธร  ภู่วาว ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษา 3) นางสาวณมรัตน์  ปึงตระกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดกระจับพินิจ สำนักงานเขตธนบุรี และนางสาวรุ่งทิพย์  ทองชาติ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางคอแหลม ที่มาให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงาน SLC