นิทรรศวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 “บางคอแหลมร่วมใจ พัฒนาสร้างอาชีพ”

          12 มีนาคม 2567 นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมนิทรรศพัฒนาวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 “บางคอแหลมร่วมใจ พัฒนาสร้างอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งมีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราชสิงขร โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนวัดจันทร์นอก โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก โดยภายในงานมีกิจกรรมนำเสนอนิทรรศการแสดงทักษะอาชีพของนักเรียนแต่ละโรงเรียน โดยให้นักเรียนเป็นผู้ทำและขายสินค้าด้วยตนเอง เช่น การทำกาแฟ การประดิษฐ์งานฝีมือ การทำขนมคัพเค้ก นอกจากนี้ได้มอบโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นของโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน พิธีมอบรางวัลครูดีเด่นระดับเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 และ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ