นิทรรศพัฒนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

       2 มีนาคม2566 นางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมนิทรรศพัฒนาวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดราชสิงขร ซึ่งมีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราชสิงขร โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดจันทร์ใน โรงเรียนวัดจันทร์นอก โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และ โรงเรียนวัดบางโคล่นอก โดยภายในงานมีกิจกรรมนำเสนอนิทรรศการผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งผลงานด้านวิชาการของนักเรียน และคุณครู นอกจากนี้ได้มอบโล่รองวัลผู้สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่นระดับเครือข่ายโรงเรียนที่ 12 และ พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้นักเรียนได้เข้าเรียนรู้ฐานวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ 1 กลุ่มปฐมวัย และ 1 กลุ่มการศึกษาพิเศษอีกด้วย