นำนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร นำเสนอผลงาน “รอบชิงชนะเลิศ” โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ บอกโทษของกัญชาและยาเสพติด

         16-18 ธันวาคม 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้ คุณครูปัทมา ทองแก้ว และคุณครูทศนาท เที่ยงตรง นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดราชสิงขร จำนวน 5 คน (ตัวแทนทีมอย่าลองกัญ) เข้านำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศต่อคณะกรรมการ ณ World Peace Valley 3 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งกิจกรรมการอบรมหัวข้อ“สร้างตัวตนบน Tiktok สร้างสรรค์สื่อสีขาว สร้างแรงบรรดาลใจ สร้างสังคมที่ดี” และอบรมหัวข้อ ศีลธรรม สร้างภูมิคุััมกันให้เยาวชนไทย ห่างไกลกัญชาและยาเสพติด เพื่อสร้างความเข้าใจและเกราะป้องกันภัยให้เด็กและเยาวชน