นำนักเรียนอายุ 12 ปี รับวัคซีนเข็มที่ 2

           23 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยนายอภิชาติ นิลภาทย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบหมายให้ตัวแทนข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนนักเรียนที่รับวัคซีนเข็มที่ 2 ณ โรงเรียนวัดไทร รวมถึงนำนักเรียนที่มีอายุ 12 ปี เข้ารับบริการวัคซีนเข็มที่ 2 ตามเอกสารนัดหมาย ณ ศูนย์บริการวัคซีน ณ โรงเรียนวัดไทร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน ในทุกขั้นตอน ของการบริการอย่างใกล้ชิด โดยนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) อย่างเคร่งครัด