นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แก่นักเรียน

    18 ตุลาคม 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ นิลภาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร พร้อมด้วยข้าราชการครู นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดราชสิงขร ที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เพื่อรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ณ สถานที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แก่นักเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป