นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แก่นักเรียน

           8 พฤศจิกายน 2564 นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร ได้นักนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดราชสิงขร ที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เพื่อรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ณ สถานที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แก่นักเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป