นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร

          23 สิงหาคม 2565 นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง ได้ติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร โดยการต้อนรับของ นายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการโรงวัดราชสิงขร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร ทั้งนี้ได้ติดตามตรวจเยี่ยมบริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการติดตามสภาพปัญหาของการจัดการศึกษา พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำต่าง ๆ และให้กำลังใจในการจัดการด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งด้านการอ่าน การเขียน ทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตแก่นักเรียน ต่อไป