นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร

        17 พฤษภาคม 2565 นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมได้ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชสิงขร ในการเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยการต้อนรับของนายธีระ มงคลเจริญลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสิงขร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู โดยการติดตามตรวจเยี่ยมพร้อมชี้แนะแนวทางในการดำเนินการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเน้นย้ำกับนักเรียนในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100%